1 عربستان سعودي    1376 ـ 1388    زيارتي ـ علمي
2        عراق    84 و 81 و 1379    زيارتي ـ علمي
3        بوسني و هرزگوين    1385    علمي
4        تركيه    1383    سياحتي
5        سوريه    88 و 1383    زيارتي ـ علمي
6        لبنان    1388    علمي

7  افغانستان علمی

سایت های مرتبط

ارتباط با ما

ایمیل: info@rezaeesfahani.com

Rezaee.quran@gmail.com

تلفن تماس:

1ـ  02537110251 از ساعت 8 الی 14

2. تلفن تماس و دورنگار: 02537734094 از ساعت 17 الی 20

آدرس:

1ـ قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، ساختمان نبیین، دفتر مدرسه عالی قرآن و حدیث، از ساعت 8 الی 14

2. قم، میدان رسالت، بلوار سمیه، خیابان شهید رجایی، کوچه 4، پلاک 77، از ساعت 17 الی 20