الف) مقالات علمي ـ پژوهشي

رديف

نام کتاب

انتشارات

سال

1

تجلي جاودانگي قرآن در قاعده جري

مجله انديشه ديني (25)

1386

2

چيستي بطن قرآن و راه‌كارهاي دستيابي به آن

مجله قبسات (50)

1387

3

بررسي حديث تأبير النخل

مجله علوم حديث (52)

1388

4

شيوه‌هاي تفسير موضوعي

مجله پژوهش‌نامه قرآن و حديث (6)

1388

5

تفسير علمي نزد مفسران شيعه

مجله شيعه‌شناسي (26)

1388

6

روش‌شناسي مطالعات تطبيقي قرآن

مجله تحقيقات علوم قرآن

و حديث (12)

1388

7

گرايش‌هاي تفسيري مفسران شيعه

مجله شيعه‌شناسي (27)

1388

8

روش‌شناسي مطالعات ميان‌ رشته‌اي قرآن

مجله انديشه ديني (32)

1388

9

بهداشت‌رواني اقتصادي در اجتماع از منظر قرآن و حديث

مجله علمي ـ پژوهي دانشگاه علوم‌پزشکي اراک (ش 4 ويژه‌نامه 2)

1389

10

نظريه‌پردازي‌هاي علمي قرآن

مجله پژوهشنامه قرآن و حديث
(ش 9 ـ پاييز)

1390

11

اعتبارسنجي روايات تفسيري با تأکيد بر ديدگاه آيت الله معرفت

مجله حديث‌پژوهي (کاشان)

1391

12

معناداري زبان قرآن

مجله آموزه‌هاي قرآني

دانشگاه علوم اسلامي رضوي

1390

13

روش استنباط علمي از آيات پزشكي قرآن

فصلنامه فقه پزشكي (1)

1388

14

آسيب‌شناسي تفسير علمي با تأكيد بر تفسير پرتوي از قرآن

(مشترك با نوبري)

مطالعات تفسيري

1391

15

بررسي بيداري اسلامي

مطالعات انقلاب اسلامي (در دست انتشار)

1392

 

 

ب) مقالات تخصصي

 

رديف

نام کتاب

انتشارات

سال

1

معاني جمع قرآن

مجله صحيفه مبين (4)

1374

2

ديدگاه درباره تأثير عنصر زمان و مكان بر اجتهاد

كنگره نقش زمان و مكان در اجتهاد (2)

1374

3

علم محوري در تفسير قرآن كريم

فصلنامه بينات (9)

1375

4

شيوه‌هاي تحصيل و تدريس در حوزه‌هاي علميه

مجله پيام حوزه (12)

1375

5

دروغ پردازان در حوزه حديث شيعه

فصلنامه علوم حديث 3

1376

6

بررسي نظريه وجود همه علوم بشري در قرآن

ذكري (1)

1376

7

تأثير آموزه‌هاي علوم تجربي در پژوهشهاي قرآني

دانشگاه انقلاب 110

1376

8

دروغ پردازان در حوزه حديث اهل سنت

فصلنامه تخصصي حديث 8

1377

9

شيوه‌هاي تحصيل و تدريس در حوزه‌هاي علميه

پيام حوزه (12)

1376

10

قرآن و فرهنگ زمانه

مجله تخصصي معرفت (26)

1377

11

قرآن، علوم بشري و مثال‌هاي علمي

مجله مشكوةش (5 ـ 62)

1378

12

اعجاز علمي قرآن در لقاح ابرها و گياهان

مجله جهاد (23)

1380

13

پژوهشي درباره (دلايل موافقان و مخالفان تفسير به رأي)

مجله معرفت (48)

1380

14

باد و باروري ابرها و گياهان

فرهنگ جهاد (23)

1380

15

پژوهشي در روش تفسير علمي قرآن (1)

مجله طلوع (1)

1381

16

پژوهشي در روش تفسير علمي قرآن (2)

مجله طلوع (2)

1381

17

تفسير روشمند عقلي قرآن

مجله قبسات(23)

1381

18

تفسير روشمند وحي با وحي

مجله معرفت (60)

1381

19

جايگاه روايات در تفسير و ديدگاه علامه طباطبايي

مجله بينات (34)

1381

20

تعارض بكرزائي و زوجيت

مجله بينات (29)

1379

21

تفسيرنگاري بعد از انقلاب اسلامي (1)

مجله گلستان قرآن 148

1382

22

تفسيرنگاري بعد از انقلاب اسلامي (2)

مجله گلستان قرآن 149

1382

23

نقش دانش‌هاي مترجم در ترجمه قرآن

مجله ترجمان وحي (12)

1381

24

روشها و سبک‌هاي ترجمه قرآن

مجله ترجمان وحي (15)

1383

25

مقايسه و بررسي سه دائرة المعارف قرآني معاصر

مجله حوزه و پژوهش (20 ـ 19)

1383

26

نقد مباني و روش‌هاي تفسير کتاب «التفسير و المفسرون» دکتر ذهبي

مجله طلوع (12)

1384

27

روش برداشت از قرآن

کتاب روش (4)

1384

28

سبکي نوين در تفسير روايي

بينات (44)

1383

29

حديث‌شناسي، قواعد و معيارهاي نقد آن

شيعه شناسي (11)

1384

30

بررسي شرايط مترجم قرآن

مجله پيام جاويدان (6)

1384

31

روش‌شناسي تفسير امام خميني(ره)

مجله طلوع (18)

1385

32

آسيب‌شناسي توليد علم در پژوهش‌هاي ديني

مجله پژوهه (10)

1383

33

اعجاز علمي قرآن و کاربردهاي آن در نظام آموزشي (1)

مجله رشد آموزش قرآن (8)

1384

34

اعجاز علمي قرآن و کاربردهاي آن در نظام آموزشي (2)

مجله رشد آموزش قرآن (9)

1384

35

ويژگي‌هاي تفسير قرآن براي جوانان و دانشجويان

گلستان قرآن (198)

1384

36

روش‌ها و سبک‌هاي ترجمه‌هاي متون مقدس

يادگار نامه فيض الاسلام (جستارهاي علمي و پژوهشي در باب ترجماني متون مقدس)

1383

37

نقد و بررسي دائره المعارف ليدن

مجله تخصصي قرآن و مستشرقان(1)

1385

38

ضوابط و قواعد ترجمه قرآن

مجله پژوهشهاي قرآني (43 ـ 42)

1385

39

آسيب‌شناسي ترجمه قرآن

مجله پژوهشهاي قرآني (44)

1385

40

روش برداشت علمي از قرآن

مجله پژوهشهاي قرآني (45)

1385

41

روش شناسي اسرار حج

مجله ميقات (55)

1385

42

نقد و بررسي مقاله طرح مستند سازي متن قرآن و چاپ انتقادي آن (ميشل ماركس)

مجله قرآن و مستشرقان (2)

1386

43

نقد و بررسي مقاله نگرش‌هاي انتقادي معاصر و قرآن (محمد آركون)

مجله قرآن و مستشرقان (3)

1386

44

نقد و بررسي مقاله علم و قرآن

مجله قرآن و علم (1)

1386

45

قرآن و فرهنگ زمانه

مجله معارف / ش 56

1387

46

رابطه قرآن و علم و راهكار حل تعارض ظاهري آنها

مجله قرآن و علم (2)

1387

47

فاطمه در قرآن (نقد و بررسي مقاله خانم مك اوليف در ليدن)

مجله قرآن پژوهي خاورشناسان (4)

1387

48

راهكارهاي پاسخ‌گويي قرآن به نيازهاي زمان / مجله كوثر

مجله كوثر (6)

1387

49

تفسير تربيتي سوره حمد

مجله قرآن و علم (3)

1387

50

مباني ترجمه قرآن

مجله بينات (49 ـ 50)

1385

60

روش‌شناسي روايات تفسيري آيات مهدويت (1)

مجله انتظار موعود (19)

1385

61

نظري بر مقاله «نخستين ترجمه گروهي قرآن استاد خرمشاهي»

ترجمان وحي (19)

1385

62

آشنايي با شخصيت و آثار دكتر محمد حسين ذهبي

طلوع (12)

1384

63

تفسيري جديد از مثال عنكبوت در قرآن

گلستان قرآن (179)

1383

64

بررسي دايره المعارف قرآن ليدن (1)

قرآن و مستشرقان (1)

1385

65

آيا همة علوم بشري در قرآن وجود دارد؟

معارف،  (13)

1382

66

رابطه قرآن و آزادي و چالش‌هاي آن

قرآن و علم (4)

1388

67

مباني نظري مستشرقان در مورد تناقضات قرآن

قرآن پژوهي خاورشناسان (6)

1388

68

قرآن و بهداشت روان

تفسير موضوعي جمعي (نشر معارف)

1384

69

قرآن و علم

تفسير موضوعي جمعي (نشر معارف)

1384

70

اهداف آفرينش

تفسير موضوعي جمعي (نشر معارف)

1384

71

اسرار و معارف حج ـ سنگباران شيطان

درآمدي بر فرهنگ‌نامه اسرار و معارف حج (نشر مشعر) (1386 ش).

1386

72

اسرار و معارف حج ـ سعي صفا و مروه

درآمدي بر فرهنگ‌نامه اسرار و معارف حج (نشر مشعر) (1386 ش).

1386

73

اسرار و معارف حج ـ مشعر

درآمدي بر فرهنگ‌نامه اسرار و معارف حج (نشر مشعر) (1386 ش).

1386

74

اسرار و معارف حج ـ وقوف در عرفات

درآمدي بر فرهنگ‌نامه اسرار و معارف حج (نشر مشعر) (1386 ش).

1386

75

اسرار و معارف حج ـ منا

درآمدي بر فرهنگ‌نامه اسرار و معارف حج (نشر مشعر) (1386 ش).

1386

76

مقاله روش‌شناسي تفسير شهيد مطهري

انديشه‌هاي قرآني شهيد مطهري (1)، جامعه المصطفيaالعالميه

1387

77

مقاله راهكارهاي قرآن براي پاسخ به نيازهاي زمان

انديشه‌هاي قرآني شهيد مطهري (2)، جامعه المصطفيaالعالميه

1388

78

مقاله تفسير علمي ـ روش‌شناسي التفسير الاثري الجامع

معرفت قرآني (ج 3)، كنگره علامه معرفت

1387

79

مقاله اعجاز علمي ـ روش‌شناسي التفسير الاثري الجامع

معرفت قرآني (ج 3)، كنگره علامه معرفت

1387

80

مقاله نسخ مشروط از ديدگاه آيت الله معرفت;

معرفت قرآني (چ 5)، كنگره علامه معرفت

1387

81

دايرة المعارف قرآن (ج 3) مقاله اعجاز علمي قرآن

دفتر تبليغات اسلامي

1382

82

خورشيد و حركت‌هاي آن

قرآن در آئينه پژوهش (دفتر اول)، انتشارات كتاب مبين

1379

83

زبان قرآن، عرف عام يا خاص

پژوهش‌نامه علوم و معارف قرآن، ش 3

1388

84

معرفي و بررسي دايره المعارف قرآن اليور لمن

قرآن‌پژوهي خاورشناسان (7)

1388

85

روش تفسير علمي قرآن

چاپ شده در كتاب «روش تفسير علمي قرآن كريم» بنياد پژوهش‌هاي قرآني حوزه و دانشگاه

1389

86

سحر از ديدگاه قرآن و علم

مجله كوثر معارف (ش 13)

1389

87

قرآن و زبان رمزي و تأويلي

پژوهش‌نامه علوم و معارف قرآن کريم (ش 5)

1388

88

امامت عامه و خاصه در احاديث امام رضاg

فصلنامه انتظار موعود (ش 33)

1389

89

طرق‌شناسي روايات غديرخم و پاسخ به شبهات با همکاري سيد لقمان حليمي

طلوع نور (ش 36)

1390

90

شيعه در قرآن با همکاري يعقوب بشري

طلوع نور (ش 35)

1390

91

روش‌شناسي تفسير ابومنصور ماتريدي با همکاري صديق حسين‌اف

طلوع نور (ش 37)

1390

92

بررسي اعجاز اقتصادي قرآن

پژوهشنامه معارف قرآن (11)

1390

93

قلمرو قرآن و علوم

فصلنامه لسان صدق (1)

1391

94

روش‌شناسي تفسيري شهيد صدر

انديشه‌هاي حکمي و اجتهادي شهيد صدر (مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران)

1392

 

 


ج) مقالات عمومي

رديف

نام کتاب

انتشارات

سال

1

امام حسينAدر قرآن

خيمه (51)

1388 ش

2

امير الروافض

آفاق

1385 ش

3

برنامه درسي ثابت يا متغير كداميك بهتر است؟

آفاق

1383 ش

4

توقف در عرفات (وقوف)

زائر (21)

1384 ش

5

چرا شيعه صغيره مقاله‌اي منتشر نمي‌كند

آفاق (31 ـ 32)

1388 ش

6

رويكردهاي نوين در وهابيت

آفاق (7)

1383 ش

7

عرفات و ولايت

زائر (22)

1384 ش

8

گفتگوي مهدويت بر فراز غار حراء

آفاق (25 ـ 26)

1387 ش

9

گفتمان دو برادر شيعه و سني در جامعه اسلامي مدينه

آفاق

1380 ش

10

گفت‌وگوي علمي و خاطره سفر تبليغي دكتر رضايي

آفاق

1385 ش

11

نگاهي جامع به طرح انطباق

سلام دانشجو (2)

1377 ش

12

نگراني بزرگ در مورد علوم انساني و راهکارها

افق حوزه (247)

1388 ش

13

وظايف هيئت‌هاي علمي و گروه‌هاي آموزشي

نشريه گزارش (33)

1381 ش

14

دشمن‌شناسي در سوره‌ي مسد

نشريه كوثر (17)

1384 ش

15

سيماي سوره‌ي اخلاص

نشريه كوثر (16)

1384 ش

16

نظري بر يكصد و سيزدهمين سوره‌ي قرآن

نشريه كوثر (15)

1383 ش

17

نظري بر يكصد و چهاردهمين سوره‌ي قرآن

نشريه كوثر (14)

1383 ش

18

سوره‌شناسي

نشريه كوثر (18)

1384 ش

19

سرمقالات مجلات

قرآن و علم (1 ـ 4) و قرآن و مستشرقان (1 ـ 6)

1385ـ1388ش

20

گونه‌شناسي آيات مهدويت بر اساس روايات تفسيري

مجله انتظار (31)

1388 ش

21

آسيب‌شناسي پژوهش در حوزه‌هاي علميه

چاپ شده در کتاب حوزه و روحانيت (1) به کوشش علي باقري

1389 ش

22

خلط مستشرقان تبشيري و استعماري

پنجره (146)

1391 ش

23

استخراج مباني علوم انساني از آيات قرآن

فصل تحول (3)

1391 ش

24

تأمين بهداشت رواني اقتصاد و تقويت آن از منظر آموزه‌هاي ديني

دوفصلنامه تخصصي پژوهش‌هاي ميان‌رشته‌اي قرآن کريم (4)

بهار و تابستان 1390

25

بررسي ديدگاه بنت‌ الشاطي در انکار اعجاز علمي قرآن

مجله قرآن‌ و علم

پاييز و زمستان1392ش

26

بررسي مقاله «ترجمه‌هاي قرآن» از بوبتسين

مجله قرآن‌پژوهي خاورشناسان

پاييز و زمستان 1392ش

 

 

د) مقالات عربي

رديف

نام کتاب

انتشارات

سال

1

الحوار بين اخوين الشيعه و السني

مجله رسالة الثقلين(40)

1380

2

المنهج الروائي في تفسير القرآن الکريم

رساله الثقين (48)

1424ق

3

التفسير العلمي للقرآن

الحياة الطيبة(15)

1425ق

4

الاعجاز العلمي للقرآن

مجله مآب (عراق) ش 8

1428 ق

5

نقد المباني للدوكتور الذهبي في كتاب التفسير والمفسرون

در كتاب نقد آراي ذهبي

1387 ش

6

دراسات في تفسير النص القرآني (الجزء الاول) التفسير العلمي للقرآن

مركز الحضارة للتنمية الفكر الاسلامي (لبنان)

2007 م

7

العلامة الفقيد معرفة; الميزات الشخصية، و النظريات القرآنية

المرفاء (4)

1428 هـ

8

المباني القرآنيه لنهضة الحسينيه

مجله الاصلاح الحسيني ش 5 (عراق)

1435

 

 

هـ ) مقالات انگليسي

رديف

نام کتاب

انتشارات

سال

1

Review of the Encyclopedia of the Quran

مجله Alhikmahش 1

2008 م

2

Summary of leiden Quranic encycholopedia nvestigation

 

 

3

The Quran and Science

 

 

 

 

سایت های مرتبط

ارتباط با ما

ایمیل: info@rezaeesfahani.com

Rezaee.quran@gmail.com

تلفن تماس:

1ـ  02537110251 از ساعت 8 الی 14

2. تلفن تماس و دورنگار: 02537734094 از ساعت 17 الی 20

آدرس:

1ـ قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، ساختمان نبیین، دفتر مدرسه عالی قرآن و حدیث، از ساعت 8 الی 14

2. قم، میدان رسالت، بلوار سمیه، خیابان شهید رجایی، کوچه 4، پلاک 77، از ساعت 17 الی 20